Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Корнiєнко Ю.Г.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Виробничо-комерцiйна фiрма "Укрводтехпостач"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01038524
4. Місцезнаходження
м. Київ , Солом'янський, 03035, м. Київ, Cолом'янська, 1
5. Міжміський код, телефон та факс
(44) 248-81-03 (44) 248-81-00
6. Електронна поштова адреса
office@uvts.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://uvts.com.ua/akcioneram/ в мережі Інтернет 23.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
У змiстi вiдсутнi з причини:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, Iнформацiя про рейтингове агентство, Iнформацiя про засновникiв та/або участникiв емiтента та кiлькостi i вартостi акцiй (розмiру часток, паїв), Iнформацiя про дивiденди, Iнформацiя про осiб послугами яких користується емiтент, Опис бiзнесу, Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, Текст аудиторського висновку, Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим покриттям, Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду, Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття, Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду, Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв,Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН,Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН,Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку - емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, Iнформацiя про похiднi цiннi папери, Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду – емiтент не має зазначених цiнних паперiв.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду: - особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що протягом звiтного перiоду не виникало.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - емiтент емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житловогобудiвництва – не проводив.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - рiшення не приймалося.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Виробничо-комерцiйна фiрма "Укрводтехпостач"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №375187
3. Дата проведення державної реєстрації
09.07.2003
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)
328800
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв
30.11 Будування суден и плавучих конструкцiй
10. Органи управління підприємства
Товариство складається з одного акцiонера. Рiшення одноосiбного акцiонера з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, оформлюються ним письмово (у формi Рiшення). Виконавчий орган Товариства (одноосiбний) - Генеральний директор Товариства. Внутрiшний аудiт здiйснюється Ревiзором. Наглядова рада у Товариствi не створюється.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "УкрСиббанк", м. Харкiв
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26002236413800
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "УкрСиббанк", м. Харкiв
5) МФО банку
351005
6) поточний рахунок
26002236413800

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корнiєнко Юрiй Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
1705511116
4) рік народження**
1946
5) освіта**
вища технiчна
6) стаж роботи (років)**
52
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник участка ПМК-143 треста "Херсонводстрой", Головний iнженер ПМК-143 треста "Херсонводстрой", Заступник керуючого трестом "Херсонводстрой", Начальник Головного управлiння матерiально-технiчного постачання, Президент Орендної комерцiйно-виробничої фiрми "Укрводтехпостач", Президент Акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйна фiрма "Укрводтехпостач", Голова Правлiння Закритого акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйна фiрма "Укрводтехпостач".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.02.2016 на 3 (три) роки
9) Опис
Генеральний директор товариства є Виконавчим органом товариства.
Генеральний директор здiйснює одноосiбно управлiння поточною дiяльнiстю товариства.
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерного товариства.
У зв'язку з тим, що Наглядова рада у товариствi не створюється, її повноваження з пiдготовки та проведення Загальних зборiв акцiонерного товариства здiйснюються Генеральним директором.
Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерного товариства i органiзовує виконання їх рiшень.
Генеральний директор дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених Статутом i законом.
Права та обов'язки Генерального директора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Генерального директора та трудовим контрактом.
Генеральний директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
Повноваження Генерального директора припиняється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерного товариства.
Пiдстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законодавством, Статутом та трудовим контрактом з ним.
Рiшення Генерального директора з питань, що належать до його компетенцiї, оформляється ним письмово (у формi рiшення) та засвiдчується печаткою товариства.
Рiшення Генерального директора, прийнятi в межах його компетенцiї, є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства.
Генеральний директор несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом.
Корнiєнко Юрiй Григорович займає посаду Генерального директора товариства з дня державної реєстрацiї товариства.
Корнiєнко Юрiй Григорович немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Власова Олена Григоровна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
1790711021
4) рік народження**
1949
5) освіта**
середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера Дослiдного заводу "Днепр", Заступник головного бухгалтера Орендної комерцiйно-виробничої фiрми "Укрводтехпостач", Заступник головного бухгалтера Акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйна фiрма "Укрводтехпостач", Головний бухгалтер ТОВ "АННА", Головний бухгалтер Комерцiйна фiрма "I.Л.К.", Головний бухгалтер Акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйна фiрма "Укрводтехпостач", Головний бухгалтер Закритого акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйна фiрма "Укрводтехпостач".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.02.2010 безтермiново
9) Опис
Головний бухгалтер прямо пiдпорядковується генеральному директору.
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методичних засад, їз урахуванням особливостеї дiяльностi пiдприємства й технологiї оброблення облiкових даних, закрiпленої положеннями про бухгалтерiю та наказом про облiкову полiтику пiдприємства.
Формує вiдповiдно до законодавства облiкову полiтику, виходячи зi структури та особливостей дiяльностi пiдприємства.
Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi, подання її у встановленому порядку до вiдповiдних органiв.
Контролює ведення податкового облiку та касових операцiй.
Керує працiвниками бухгалтерiї пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки в межах їх повноважень.
Власова Олена Григоровна займає посаду Головного бухгалтера товариства з дня державної реєстрацiї товариства.
Власова Олена Григоровна немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корнiєнко Геннадiй Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2494711691
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища технiчна, вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвнi посади Служби безпеки України, Комерцiйний директор Закритого акцiонерного товариство "Виробничо-комерцiйна фiрма "Укрводтехпостач".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.03.2015 на 5 (п'ять) рокiв
9) Опис
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надає.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства Загальнi збори акцiонерного товариства обирають Ревiзора.
Ревiзор обирається з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть.
Ревiзор обирається строком на п'ять рокiв.
Права та обов'язки Ревiзора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом та Положенням про Ревiзора, а також трудовим або цивiльно-правовим договором, що укладається з Ревiзором.
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерного товариства та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерного товариства. Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерного Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Корнiєнко Геннадiй Юрiйович займає посаду Ревiзора товариства з дня введення цiєї посади у товариствi.
Корнiєнко Геннадiй Юрiйович немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Корнiєнко Геннадiй Юрiйович займає посаду заступника генерального директора ПрАТ "ВКФ "Укрводтехпостач".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Корнiєнко Юрiй Григорович 1705511116 82200 100 82200 0 0 0
Головний бухгалтер Власова Олена Григорiвна 1790711021 0 0 0 0 0 0
Ревiзор Корнiєнко Геннадiй Юрiйович 2494711691 0 0 0 0 0 0
Усього 82200 100 82200 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Корнiєнко Юрiй Григорович 82200 100 82200 0
Усього 82200 100 82200 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 05.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Загальнi збори акцiонерiв не вiдбувалися, тому що емiтент складається з однiєї особи.
Рiшення акцiонера було оформлено ним пiсьмово (у формi рiшення) та засвiдчене печаткою.
За звiтний перiод було оформлено Рiшення № 10 вiд 05 квiтня 2017 року.
У рiшеннi акцiонера були розглянутi наступнi питання:
1. Розгляд звiту Генерального директора за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду його звiту.
2. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3. Затвердження висновкiв Ревiзора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду його висновкiв.
4. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк, виплату дивiдендiв та затвердження їх розмiру з урахуванням вимог, передбачених законом.
та прийняв наступнi рiшення:
1. Звiт Генерального директора за 2016 рiк прийняти до вiдома.
2. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
3. Висновки Ревiзора Товариства за 2016 рiк прийняти до
вiдому.
4. Товариство отримало у 2016 роцi прибуток 27 000,00 грн., який направити на розвиток виробництва. Дивiденди по акцiям Товариства за пiдсумками 2016 року не нараховувати та не виплачувати.
При прийнятi рiшення були присутнi:
Корнiєнко Геннадiй Юрiйович – (Ревiзор Товариства) заступник генерального директора;
Власова Олена Григорiвна – головний бухгалтер Товариства;
Порхун Сергiй Семенович – комерцiйний директор Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.12.2010 712/10/1/10 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй област UA4000172415 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 4 82200 328800 100
Опис Емiтент, торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх та завнiшнiх ринках не здiйснює.
Лiстiнг/делiстiнг цiнних паперiв не проводиться.
Додатковi емiсiї не вiдбуваються.
Спосiб розмiщення - закритий.
Дострокове погашення не передбачене.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 69 62 0 0 69 62
будівлі та споруди 8 7 0 0 8 7
машини та обладнання 10 9 0 0 10 9
транспортні засоби 48 44 0 0 48 44
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 3 2 0 0 3 2
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 69 62 0 0 69 62
Опис Термiни користування основними засобами встановлюються вiдповiдно до Податкового кодексу України, будiвлi - 20 рокiв, споруди - 15 рокiв, машини та обладнання - 2 роки, транспортнi засоби - 5 рокiв, iншi - 12 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає - 1158 тис. грн. Ступiнь зносу всiх основних засобiв становив - 94,64 % та по групах: - будiвель та споруд - 93,47 %, - машин та обладнання - 98,83 %, - транспортних засобiв - 88,26 %, - iнших - 94,05 %. Ступiнь використання основних засобiв - 99 %. Сума нарахованого зносу на кiнець звiтного перiоду складає - 1095 тис. грн. Обмеження на використання майна вiдсутнi. Суттєвих змiни у вартостi основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1630.5 1846.0
Статутний капітал (тис. грн.) 328.8 328.8
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 328.8 328.8
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. №485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi), а також згiдно ст. 14 ч. 2 ЗУ "Про акцiонернi товариства". Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 1301,7 тис. грн., а на кiнецi попереднього перiоду становить - 1517,2 тис. грн.. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 1301,7 тис. грн., а на кiнецi попереднього перiоду становить - 1517,2 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди не менша вiд статутного капiталу (скоригованого).
Вимоги п. 3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 374.6 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 374.6 X X
Опис: Протягом звiтного перiоду емiтент не користувався кредитами банку, зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права - не має, фiнансову допомогу на зворотнiй основi не отримував.
Iншi зобов'язання емiтента складаються з:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 12,9 тис. грн.;
- розрахунки з бюджетом - 32,9 грн.;
- розрахунки за iншими виплатами - 328,8 тис. грн..

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАЛТIКОМ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30777206
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03148, м. Київ, вул. Пшенична, 8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2409 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 425 П 000422 29.12.2017 до 29.10.2020 р
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
27.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Ми провели аудiт вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (МСА). цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування завдання для отримання достатньої впевненостi, що iнформацiя вiдносно предмету перевiрки, не мiстить суттєвих викривлень. Аудiторами були виконанi процедури, якi обгрунтовують думку щодо вiдсутностi в бухгалтерському облiку суттєвих викривлень, щовпливають на показники фiнансової звiтностi. Нашу вiдповiдальнiсть, згiдно з цими процедурами аудiту викладено у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудiтора за аудiт фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудiту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятими для використання їх як основи для нашої думки.
Ми зазначаємо, що при проведеннi аудиторської перевiрки достовiрностi фiнансової звiтностi суб'єкта малого пiдприємництва Товариства, а удитор не отримав зовнiшних свiдчень в пiдтвердження поточної дебiторської та кредиторської заборгованостi по окремих суб'єктах облiку, в зв'язку з чим аудiтор не мав змоги отримати прийнятнi докази в достатньому обсязi, для обгрунтування думки про достовiрнiсть даних вказаних статей балансу станом на 31.12.2017 р, проте доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвими, проте не всеохоплюючим, тому ми вважаємо за доцiльно модифiкувати нашу думку.
Номер та дата договору на проведення аудиту 31-27/03-2018
27.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 27.03.2018
20.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 19.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 10000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 0 0
2 2016 0 0
3 2015 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Останнього разу реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв Товариства здiйснювали акцiонери. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Останнього разу голосування з питань порядку денного на загальних зборах Товариства вiдбувалось шляхом пiдняття рук. Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Вимога про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерного Товариства подається в письмовiй формi Генеральному директору на адресу за мiсцезнаходженням Товариства iз зазначенням органу або прiзвищ (найменувань) Акцiонерiв, якi вимагають скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерного Товариства, пiдстав для скликання та порядку денного.
Інше (зазначити) У разi скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерного Товариства з iнiцiативи Акцiонерiв вимога повинна також мiстити iнформацiю про кiлькiсть, тип i клас належних Акцiонерам акцiй та бути пiдписаною всiма Акцiонерами, якi її подають.
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Вiдсутнiсть кворуму.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Вiдсутнiсть кворуму.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада не створювалась

Наглядова рада не створювалась

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Наглядова рада не створювалась
Інші (запишіть) Наглядова рада не створювалась

Наглядова рада не створювалась
Наглядова рада не створювалась

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створювалась

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Наглядова рада не створювалась X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створювалась

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про наглядову раду, Положення про акцiї акцiонерного товариства та Положення про порядок розподiлу прибутку - вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Так Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймає генеральний директор.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Зовнiшнього аудитора було змiнено у зв'язку з введенням контролю якостi.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) В минулому роцi перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства проводив Ревiзор.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзор, останього разу проводив перевiрку перед прийняттям рiшення одноосiбного акцiонера.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Емiтент залучати iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв не планує.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння не приймався

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння не приймався
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс корпоративного управлiння не приймавсяСПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Виробничо-комерцiйна фiрма "Укрводтехпостач" за ЄДРПОУ 01038524
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 46.90
Середня кількість працівників 14
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса, телефон 03035, м.Київ, вул. Солом'янська, буд.1, (44)248-81-00

1. Баланс
на 31.12.2017 р.
Форма № 1-мc

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Основні засоби: 1010 69.6 62.7
- первісна вартість 1011 1161.2 1158.0
- знос 1012 ( 1091.6 ) ( 1095.3 )
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 378.7 371.8
II. Оборотні активи
Запаси 1100 643.0 415.2
Поточна дебіторська заборгованість 1155 78.8 142.5
Гроші та їх еквіваленти: 1165 336.3 319.1
Інші оборотні активи 1190 336.0 328.8
Усього за розділом II 1195 1467.3 1258.7
Баланс 1300 1846.0 1630.5

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Капітал 1400 328.8 328.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 585.9 735.9
Усього за розділом I 1495 1105.9 1255.9
II. Довгострокові зобов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, послуги 1615 411.3 12.9
- розрахунками з бюджетом 1620 0 32.9
- розрахунками зі страхування 1625 0 0
- розрахунками з оплати праці* 1630 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 328.8 328.8
Усього за розділом IІІ 1695 740.1 374.6
Баланс 1900 1846.0 1630.5

Звіт про фінансові результати
за 12 місяців 2017 р.
Форма № 2-мс

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3067.9 2043.1
Інші доходи 2160 20.8 122.2
Разом доходи (2000 + 2240) 2280 3088.7 2165.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1059.6) (468.4)
Інші витрати 2165 ( 1846.2 ) ( 1664.0 )
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 2905.8 2132.4
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 182.9 32.9
Податок на прибуток 2300 ( 32.9 ) ( 5.9 )
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0 0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 150.0 27.0


Примітки до балансу Одиниця вимiру: тис. грн. з одним десятковим знаком.
Данi Ф.№1-м вiдповiдають даним бухгалтерських регiстрiв, вiдiбражають дiйсний стан фiнансово-господарської дiяльностi емiтента. Данi балансу використанi при формуваннi iнших форм фiнансової звiтностi за 2017 рiк.
Примітки до звіту про фінансові результати Одиниця вимiру: тис. грн. з одним десятковим знаком.
Данi Ф.№2-м вiдповiдають даним бухгалтерських регiстрiв, вiдiбражають дiйсний стан фiнансово-господарської дiяльностi емiтента.
Керівник Корнiєнко Ю.Г.
Головний бухгалтер Власова О.Г.